ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย


 
สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
29/04/2564 รายชื่อบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้รับการเสนอชื่อจากผู้รับบริการเป็นบุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่อง ชมเชย "เป็นผู้ให้บริการที่ดี" ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
18/03/2564 ขอประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด (Thai Stop Covid Plus)
08/03/2564 ประกาศ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
18/02/2564 ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ตำแหน่ง (หมดเขต 5 มีนาคม 2564)
29/01/2564 ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 14 อัตรา (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2564)
11/01/2564 ประกาศ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2564
14/12/2563 ประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ
     
  17/06/2564 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ นำโดยทันตแพทย์หญิงเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ ลงพื้นที่วัดเพ็ญเหนือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของพระคิลานุปัฏฐาก เขตมีนบุรี ภายใต้โครงการพระราชดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
  17/06/2564 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จัดกิจกรรม สร้างสุขสานสัมพันธ์ในองค์กร สร้างความผูกพันของบุคลากร Birthday to You สำหรับผู้ที่มีวันครบรอบวันเกิดในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
  17/06/2564 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำทีม Operation ชุดที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังชุมชนตลาดคลองเตย เพื่อบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  16/06/2564 นายแพทย์ยงยส หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พร้อมด้วย นางสาวมัญชุ์ชยา ชวาฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำทีมพนักงาน​ทำความสะอาด ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อ
  16/06/2564 ทันตแพทย์หญิงเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรและกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมเข้าประชุมวางแผนขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมการคืนข้อมูลจากการจัดประชุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
  15/06/2564 ทันตแพทย์หญิงเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรและกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมเข้าประชุมวางแผน ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมการคืนข้อมูลจากการจัดประชุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
  15/06/2564 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนขับเคลื่อนนโยบาย 2500 วันแรกของชีวิต โดยวิทยากร ทพญ.สุภาวิตา ภคเอกภัทร ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับฟันในเด็กปฐมวัย อาจารย์ประสพสุข โบราณมูล สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายเล่นเ
  15/06/2564 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ซึ่งผู้รับบริการฉีดทั้งสิ้น 117 คน
  14/06/2564 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนขับเคลื่อนนโยบาย 2500 วันแรกของชีวิต จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
  14/06/2564 ทันตแพทย์หญิงเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมและกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการคืนข้อมูลสำนักงานเขตลาดพร้าว พร้อมร่วมสรุปและวางแผนการดำเนินการ สกัดกั้นการแพร่ระบาด
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 68 คน
Number of Lastmonth 2,118 คน
Total 70,967 คน
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550-2, 02-521-6554 โทรสาร 02-521-0226, 02-986-1133
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข