คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

13/07/2561 ประกาศผลการตัดสินการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180713144804.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 1 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
EBIT 1 (1) คทง.จัดวางระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 1 (1) คทง.สื่อสารประชาสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 1 (1) คทง.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 1 (2)หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
EBIT 1 (2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รายงานการเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 1 (2) ข่าวกิจกรรมภายใน สสม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 1 (2) ศูนย์เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สสม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 1 (2) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 1 (2) แผนปฏิบัติการประจำปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 6.65 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 1 (2) แผนยุทธศาสตร์ สสม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 1 (2) โครงสร้างการบริหารงานปัจจุบัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 2 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 2 (1) MOU กลไกสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 2 (2)หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 2 (2) แผนปฏิบัติการตามมาตรการ MOU.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 3 (1)หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 3 (1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างประจำปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 5.00 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 3 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปรงใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
EBIT 3 (2) กำหนดมาตรการกลไก แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 3 (2) กำหนดมาตรการกลไก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 3 (2) กำหนดมาตรการกลไก แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 3 (2) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 3 (3)หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 3 (3) ขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 3 (4)หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 3 (4) ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 4 (1)หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 4 (1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 6.65 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 4 (2)หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 4 (2) เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระบบ DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 4 (3)หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 4 (3) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย