คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

24/07/2561 EBIT 5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
EBIT 5 กลไกหลักเกณฑ์เงื่อนไขเลื่อนเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 6 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
EBIT 7 แต่งตั้งคณะทำงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 7 Flow Chart ข้อร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 8 นโยบายการให้หรือรับขวัญหรือประโยชน์อื่นใด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
EBIT 9 การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EBIT 9 สื่อสารสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 10 (1)หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 10 (1) วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 10 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 25/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการปฏิรูปภารกิจสนับสนุน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.65 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 35/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางการควบคุมภายในและแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 11 (1)หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 11 (1) (2) แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริต (1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 11 (2)หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแผนการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24/07/2561 EBIT 12 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart).pdf
ขนาดไฟล์ 10.81 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 35/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางการควบคุมภายในและแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 12 (2)หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (ในกรณีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานการให้บริการประชาชน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT 12 (2) กระบวนการ HLO.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย