คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

28/02/2561 EBIT 1 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB1 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ที่ 74/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180108095937 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงานประจำเดือน/ไตรมาส

EBIT 1 (2)หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงสร้างหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180723191042.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180228124248 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 6.65 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

23/02/2561 EBIT 2 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB2 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 2 (2)หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28/02/2561 EBIT 3 (1)หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB3 (5).pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180228102350.pdf
ขนาดไฟล์ 5.00 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย