คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2560 (มีเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB3 (4).pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 3 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปรงใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB3 (3).pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารพัสดุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180206104751.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ที่ 57/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20171129160936.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180212115307 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 3 (3)หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB3 (2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180212115307.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(มีรูปภาพแนบ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB3 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

EBIT 3 (4)หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง