คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

28/02/2561 EBIT 4 (1)หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB4 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC4.0) จัดทำแผนปฏิบัติการ(โครงการ)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) หน่วยงานสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180228124248.pdf
ขนาดไฟล์ 6.65 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 4 (2)หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

EBIT 4 (3)หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC4.0) จัดทำแผนปฏิบัติการ(โครงการ)

28/02/2561 EBIT 5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28/02/2561 EBIT 6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180227163640.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28/02/2561 EBIT 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB7 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการข้อร้องเรียน (มีเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB7.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย