คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

23/02/2561 EBIT 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB8 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2561 (มีเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28/02/2561 EBIT 9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28/02/2561 EBIT 10 (1)หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB10 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแผนการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180302174611 (3).pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 10 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180223202644.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแผนการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180302174611 (2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28/02/2561 EBIT 11 (1)หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB11 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแผนการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180302174611 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 11 (2)หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแผนการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180302174611.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย