คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

28/02/2561 EBIT 12 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB12 (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ที่ 73/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และ แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180108095813.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180824152223.pdf
ขนาดไฟล์ 10.79 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

EBIT 12 (2)หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (ในกรณีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานการให้บริการประชาชน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EB12 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้และบุคลากรที่รับผิดชอบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้และบุคลากรที่รับผิดชอบ
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย