คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารระดับสูง

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

About Hero 0

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

About Hero 2

นางรัชนี บุญเรืองศรี

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

About Hero 3