คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 1

นางวิชดา คุ้มยิ้ม

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

About Hero 2

นางชณภา ศรีหล้า

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

About Hero 3

นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 4