คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศกระทรวง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ 2535-พศ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารกำกับการขนสิ่งปฏิกูล พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พศ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว กรณีเกิดสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉิน พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พศ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จำหน่ายอาหาร พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลและวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พศ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนญาติ พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พศ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พศ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พศ 2545.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฎกระทรวง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พศ 2545.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พศ 2551.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พศ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พศ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองแจ้งฯ พศ 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พศ 2548.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พศ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 2560
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย