คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเขียนประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบ Zoom Meeting

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.06.2567
12
0
แชร์
13
มิถุนายน
2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร. นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นางดวงหทัย เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเขียนประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (ครั้งที่ 2) เพื่อให้สามารถจัดทำคำขอการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำแหน่งที่ ก.พ กำหนด ได้รับคำชี้แนะจากดร. ธีรพร สถิตย์ละอังกูร ที่ปรึกษากองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และอาจารย์สิริมา ลีลวงศ์ ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์อนามัย จำนวน 26 ท่าน ผ่านระบบ Zoom Meeting

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน