คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางจันทิรา นันทมงคลชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาววีรฉัตร จรัสฉิมพลีกุล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

About Hero 1

นางภัทราภรณ์ เอมย่านยาว

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

About Hero 2

ทันตแพทย์หญิงเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 3

นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 4

นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 5