คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มภารกิจบริการทางการแพทย์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

แพทย์หญิงวิยดา บุญเลื่อง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

About Hero 0

แพทย์หญิงนิตยา อยู่ภักดี

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทางการแพทย์

นายแพทย์ชำนาญการ

About Hero 1

ทันตแพทย์สิทธิเดช สุขแสง

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

About Hero 3

นางสาวกัญญากาญจน์ คงไทย

หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

About Hero 4

นายแพทย์สรณัติ์ ลลิตวงศา

หัวหน้ากลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ชำนาญการ

About Hero 5

นางณิชนันทน์ ไพรวิจารณ์

หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

About Hero 6

นางดวงหทัย เกตุทอง

หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

About Hero 7

นางมณฑาทิพย์ เหตานุรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

About Hero 8