คุณกำลังมองหาอะไร?

โยบายคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.12.2564
430
0
แชร์
13
ธันวาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.รายชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 631KB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข1)
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ตารางการกระจายน้ำหนัก
ขนาดไฟล์ 566KB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.นโยบายการดำเนินงานตัวชี้วัด Function ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดงาน Function ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนา เป็น Premium Clinic ทุกกลุ่มวัย (รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย))
ขนาดไฟล์ 22KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 22KB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
ขนาดไฟล์ 35KB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ขนาดไฟล์ 52KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
ขนาดไฟล์ 108KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารพัสดุ
ขนาดไฟล์ 36KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงาน 4 คลัสเตอร์กลุ่มวัย และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 74KB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 25KB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร, กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ, กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
ขนาดไฟล์ 27KB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function ศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ตัวชี้วัดวิจัยกลาง (ตัวชี้วัดที่ แบบ A สำหรับผู้มีงานวิจัยต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564) รอบ 5 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 56KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template วิจัย(กลาง)-5เดือนแรก-2565 แบบ A สำหรับผู้มีงานวิจัยต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template วิจัย(กลาง)-5เดือนแรก-2565 แบบ B สำหรับกลุ่มงาน/ผู้ที่สนใจที่มีความสนใจในเรื่องการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template วิจัย(กลาง)-5เดือนแรก-2565 แบบ C สำหรับกลุ่มงาน/ผู้สนใจเริ่มทำงานวิจัยในปีงบประมาณ 2565 และแบ่งระยะ (Phase) ในการทำงานวิจัย
ขนาดไฟล์ 53KB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
ขนาดไฟล์ 44KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
ขนาดไฟล์ 164KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ขนาดไฟล์ 43KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ขนาดไฟล์ 152KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.16 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
ขนาดไฟล์ 43KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.16 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
ขนาดไฟล์ 101KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.21 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ขนาดไฟล์ 39KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.21 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ขนาดไฟล์ 127KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ขนาดไฟล์ 209KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)
ขนาดไฟล์ 36KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร)
ขนาดไฟล์ 34KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)
ขนาดไฟล์ 34KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (GP , ทันตะ , เภสัช , ANC , Well Child , Wellness Center)
ขนาดไฟล์ 35KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ขนาดไฟล์ 320KB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ขนาดไฟล์ 681KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต
ขนาดไฟล์ 64KB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต
ขนาดไฟล์ 203KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 246KB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 267KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ขนาดไฟล์ 73KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ขนาดไฟล์ 383KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 40KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 166KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ขนาดไฟล์ 113KB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ขนาดไฟล์ 619KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน