คุณกำลังมองหาอะไร?

บบฟอร์มศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.12.2562
14
0
แชร์
19
ธันวาคม
2562

แบบฟอร์มศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

\t
 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
\t
 แบบฟอร์มข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
\t
 แบบฟอร์มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน 
\t
 แบบฟอร์มที่ 1 รายงานข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
\t
 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานสรุปผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย 
\t
 แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ 2563 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน