คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันพื้นฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (19-23 กรกฎาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กาารประชุมเรื่อง งานดูแลรักาาปัญหาโรคเหงือกและแผลในช่องปาก NEW ERA OF DIOADE LASER (8 เมษายน 2564)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
โครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การอบรมสัมมนาร่วมกัน ”หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 3 (20-25 ธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 7.63 MB
ดาวน์โหลด 857 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศ DOH 4.0 (24-26 มีนาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการงานพิธีการของบุคลากรกรมอนามัยแบบมืออาชีพ (8-10 มีนาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 593 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 (16-18 ธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (16-18 ธันวามคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข (14-16 ธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (9 ธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย (8-9 ธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 Trend of Human Rabies Prophylaxis : Toward Optimal Immunization (3-4 ธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศ DOH 4.0 (2-4 ธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 (23-27 พฤศจิกายน 2563)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุม Upskill for Implant Success (23-24 พฤสจิกายน 2563)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 (9-13 พฤศจิกายน 2563)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมภาคีเครือข่ายไอซีทีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (10-13 พฤศจิกายน 2563)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 (2-6 พฤศจิกายน 2563)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36 (29-31 ตุลาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมแนวทางการจัดทำ TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (28-30 ตุลาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมกลางปี ราชวิทยาลัยสูติศาสตร์ นรีเวช 50 year golden jubilee (14-16 ตุลาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย