คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม (21-22 กันยายน 2566)
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตสำหรับสหสาขาวิชาชีพ และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1 (18-22 กันยายน 2566)
ขนาดไฟล์ 12.51 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของศูนย์อนามัย (29-30 สิงหาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้แงกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (25 กรกฎาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุุม National NCDs - Lifestyle Medicine Summit (20-21 กรกฎาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปบมวัยอย่างคัดกรอง Denver II (18-21 กรกฎาคม 2566))
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการประชุมวิชาการประจำปี 2566 (12-13 กรกฎาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนกรมอนามัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (5-7 กรกฎาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ประจำปี 2566 (26-30 มิถุนายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ (BLS/ACLS/PALS Provider Course) (26-27 มิถุนายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 (21-23 มิถุนายน 2566)
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Satir Model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษา (20-23 มิถุนายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2566 (1-2 มิถุนายน 2566)
ขนาดไฟล์ 8.10 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ี รุ่นที่ 4 สำหรับข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566))
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมคณะทำงานจัดทำอัตรกำลัง โครงสร้าง และภารกิจสายงานเภสัชกรรม (30-31 พฤษภาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการแพทย์ศึกษาสำหรับบุคลากรกรมอนามัย (Hybrid) (22-23 พฤษภาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ (BLS/ACLS/PALS Provider Course) (18-19 พฤษภาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการรักษาภาวะมีบุตรยาก (10 พฤษภาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมคณะทำงานจัดทำอัตรกำลัง โครงสร้าง และภารกิจสายงานเภสัชกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง (9-10 พฤษภาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 5 รุ่นที่ 9 (5-7 พฤษภาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 10.31 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 สำหรับผู้ประกอบกิจการ (28 เมษายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ (BLS/ACLS/PALS Provider Course) (27-28 เมษายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Hybrid) (25-27 เมษายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมวิปัสสนาหลักสูตรระยะยาว (19-24 เมษายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาดูงานกับอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะป้องกันก่อนรักษาในคณะกรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา (3-5 เมษายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (2-4 เมษายน 2566)
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ กรมอนามัย (Onboarding) (27-29 มีนาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (21-23 มีนาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (21-23 มีนาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ (16-17 มีนาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (15-16 มีนาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวติ (Lifestyle Medicine) และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (23-28 มกราคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้คำปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศัมพันธ์ (24-27 มกราคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (23-24 มกราคม 2566)
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุขปี 2566 นวัตกรรมแพทย์และสุขภาพเพื่อชีวิตดีดี Health Tech for Smart Living (18-20 มกราคม 2566)
ขนาดไฟล์ 8.94 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรวิทยากร (TOT) และผู้บำบัด BPSC (22-24 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (22-23 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักธรรมาภิบาลและองค์กรสร้างสุข (19-21 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ”ราชภัฎกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 (ARUCON2022) (15-16 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กาาประชุม DPHI Coach Incubation 2023 (13-15 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 114 (2/2565) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (7-9 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (7-9 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 7 (27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย (29-30 พฤศจิกายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาลและคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) (21-23 พฤศจิกายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการ กองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 13 (3-4 พฤศจิกายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสมรรถนะการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 (26-28 ตุลาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 7.96 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย