คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การประชุมวิชาการ โสต ศอ นาสิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1-3 พฤษภาคม 2567)
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการกลางปี 2567 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (24-26 เมษายน 2567)
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาท ภารกิจ และจัดทำข้อเสนอแผนปฏิรูปกรมอนามัย (22-24 เมษายน 2567)
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 31 รายการ
การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ (Onboarding Program) ให้กับข้าราชการใหม่ (5-11 มีนาคม 2567)
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมวิชาการเรื่อง Maxillofacial surgery cocktail 2024 (6-8 มีนาคม 2567)
ขนาดไฟล์ 8.00 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นพิเศษ ปีงบประมาณ 2567 (4-8 มีนาคม 2567)
ขนาดไฟล์ 7.54 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2567 (19-23 กุมภาพันธ์ 2567)
ขนาดไฟล์ 16.79 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนกรมอนามัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Our Skill Our Future - OSOF VII) (8-9 กุมภาพันธ์ 2567)
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำและสรุปผลการศึกาารูปแบบการจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ในประเทศไทย (29-31 มกราคม 2567)
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างวิจัย ประจำปี 2566 (18-19 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ (Onboarding Program) (8-19 มกราคม 2567)
ขนาดไฟล์ 9.85 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 (20-22 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยในส่วนภูมิภาค (19-21 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 116 (2-2566) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (13-15 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 5.92 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update for special child and Early Intervention service (13-15 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเปิดประสบการณ์เรียนรู้ก่อนการบ่มเพาะนวัตกรรม (Preschool Program) (14, 21, 28 พฤศจิกายน 2566 - 6, 14 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 12.59 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 116 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (13 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 5.71 MB
ดาวน์โหลด 341 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการประจำปี 2566 และ 4th Asian Soceity of Sleep Medicine Meeting (10-13 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ (Professional Coaching) กิจกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ รูปแบบออนไลน์ (7-8 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิขาการก้าวไกลประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ร่วมกับกาประชุม The 8th Conference of the Asian Society of Head and Neck Oncology (ASHNO) (27-29 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ (Professional Coaching) (21-22 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยการคิด 4 ทิศ (คิดเป้น คิดดี คิดบวก คิดครบ) ภายใต้โครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 3 (21 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (19-21 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (13-17 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 5.67 MB
ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนกรมอนามัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Our Skill Our Future - OSOF VII) (15-17 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (13-15 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (12-14 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) (11 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567)
ขนาดไฟล์ 5.50 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปี 2566 (7-10 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางของกรมอนามัยกับการยกระดับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสังกัดกรมอนามัย ในส่วนภูมิภาค (5-7 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม (2-3 พฤสจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (2-3 พฤศจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักวิธีการทูต การรับรองแขกต่างประเทศและมารยาทสากล (30 ตุลาคม - 1 พฤสจิกายน 2566)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลับสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (24-27 ตุลาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย