คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการรับบริการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ทันตสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการงานทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คลินิกแพทย์แผนไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการดูแลมารดาหลังคลอด-สปา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คลินิกแพทย์แผนไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเงินและบัญชี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเงินและบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เภสัชกรรมชุมชน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มงานเภสัชกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หน่วยจ่ายกลาง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หน่วยจ่ายกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการรับบริการภายใน กลุ่มภารกิจขับเคลื่อยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ขั้นตอนรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หน่วยงานภายนอก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการให้บริการกระบวนงานแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนระบบงานธุรการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการรับบริการภายใน กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ขั้นตอนการประเมินตนเองเพื่อขอรับรองเป็นร้านอาหารที่ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนให้บริการเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน4D
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในระบบออนไลน์
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการฝึกอบรมผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย