คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการรับบริการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ทันตสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการงานทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คลินิกแพทย์แผนไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการดูแลมารดาหลังคลอด-สปา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คลินิกแพทย์แผนไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเงินและบัญชี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเงินและบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เภสัชกรรมชุมชน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มงานเภสัชกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หน่วยจ่ายกลาง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หน่วยจ่ายกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการรับบริการภายใน กลุ่มภารกิจขับเคลื่อยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ขั้นตอนรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หน่วยงานภายนอก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการให้บริการกระบวนงานแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนระบบงานธุรการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการรับบริการภายใน กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ขั้นตอนการประเมินตนเองเพื่อขอรับรองเป็นร้านอาหารที่ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนให้บริการเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน4D
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในระบบออนไลน์
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการฝึกอบรมผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย