คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตรวจสอบภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 5.13 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0925.03-141 รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0925.01-ว470 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0925.01-ว448 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0925.01-ว449 กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบ 2565
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0925.01-ว435 ขอส่งสำเนาแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0925.01-ว427 นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ตอบข้อเสนอแนะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การแจ้งผลการตรวจ เรื่องการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้านสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประชุมปิดการตรวจสอบภายในสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4)
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอส่งสำเนารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3)
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอส่งสำเนารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2
ขนาดไฟล์ 11.85 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)
ขนาดไฟล์ 3.48 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 749/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4)
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3)
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 โดยผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2)
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1)
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย