คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 6.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 5 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 8/2565 (9 มิ.ย. 2565)
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2565 (26 พ.ค. 2565)
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 12.68 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0935.02/324 ขอส่งรายงานการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอน่างต่อเนื่อง (ฺBusiness Continuity Plan: BCP) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 11.80 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0935.02/ว283 แจ้งเวียนแผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฉากทัศน์ (Scenario) ที่คาดการณ์สมมติสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตามแผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2565 (27 เม.ย. 2565)
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 6.75 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 1.81 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 5 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์การควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5/2565 (8 มี.ค. 2565)
ขนาดไฟล์ 5.36 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 5 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2565 (21 ก.พ. 2565)
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2565 (20 ม.ค. 2565)
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2565 (28 ธ.ค. 2564)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 6.31 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 5 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (ฺBCP)
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย ประมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์การควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565 (24 พ.ย. 2564)
ขนาดไฟล์ 4.82 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 9/2564
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 8/2564
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ 2564 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2564
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5/2564
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 8.89 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 5.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ขอส่งสำเนารายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 5.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2564
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปิดรับข้อเสนอการสนับสนุนทุนโครงการ ประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐประจำปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก ปี 2564
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก ปี 2564
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับปรุงพัฒนา มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ประจำปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 24.35 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2564
ขนาดไฟล์ 3.85 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2564
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและประเด็นความรู้ สำหรับการแก้ไขและขับเคลื่อนการดำเนินงาน (ตัวชี้วัด 2.1.1) ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 9/2563
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 8/2563
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 7/2563
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือ SOP / Flow Chart หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนงานควบคุมภายในตามมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 9.39 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2563
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2563
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 4-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 3-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอส่งรายงานตรวจประเมินติดตามผลกระบวนงานควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดการรับการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนงานควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินติดตามผลกระบวนงานควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 2-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ครั้งที่ 3-2563 (ติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ธันวาคม 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฎิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือ SOP / Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
1.บันทึกข้อความที่ 0935.02 1484 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบระยะเวลา 12 เดือน (หนังสือภายนอก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.บันทึกข้อความที่ 0935.02 424 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบระยะเวลา 12 เดือน (หนังสือภายใน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 54 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บันทึก สธ0935.02 393 เรื่อง รายงาน Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในและรายงานสรุปความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บันทึก สธ0935.02 396 เรื่อง Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในและรายงานสรุปความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.รายงาน สรุป Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 เล่มที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 994 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.รายงาน สรุป Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 เล่มที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข).pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 81 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข).pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5).pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการให้บริการคลินิก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการทำงานห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ลงวันที่ 28 กันยายน 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
คำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข).pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน (แบบ ปย1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) รอบระยะเวลา 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปอ.3 รอบระยะเวลา 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการทำงานห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart).pdf
ขนาดไฟล์ 10.79 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการประชุมของคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามผลการประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สธ0935.23 66 ส่งรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก ปี 61 ป.อ.3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart).pdf
ขนาดไฟล์ 10.79 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สธ0935.08-1927 ส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ปี 60 ป.ย.1.pdf
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0935.08-1927 ส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ปี 60 ป.ย.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0935.08-1927 ส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ปี 60 ป.อ.3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0935.08-351 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในภาคผนวก ก..pdf
ขนาดไฟล์ 5.77 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในภาคผนวก ข..pdf
ขนาดไฟล์ 7.79 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แบบ ปย.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปอ.3 งวดกันยายน 59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปอ.3 งวดมีนาคม 59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข .ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข .ชุดที่ 2 ด้านการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข .ชุดที่ 3 ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข .ชุดที่ 4 ด้านการบริหารงานบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข .ชุดที่ 5 ด้านสานสนเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข .ชุดที่ 6 ด้านการบริหารพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย