คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เรื่องทั่วไป

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เรื่องทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
แบบฟอร์มกระบวนงานควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) สำหรับส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกข้อความที่ สธ 0925.01 ว647 กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายอำนวยการ กรมอนามัย เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (7 กันยายน 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.67 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านแนวทางการจัดวางระบบและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย