คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนหลัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.05.2565
69
0
แชร์
09
พ.ค.
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 1 แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการดำเนินงานตัวชี้วัด Function ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่แบบ A สำหรับผู้มีงานวิจัยต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือ R2R ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่แบบ A สำหรับผู้มีงานวิจัยต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือ R2R ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 108KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ แบบ B สำหรับกลุ่มงาน/ผู้ที่สนใจที่มีความสนใจในเรื่องการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือ R2R ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 57KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ แบบ B สำหรับกลุ่มงาน/ผู้ที่สนใจที่มีความสนใจในเรื่องการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือ R2R ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 121KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่แบบ C สำหรับกลุ่มงาน/ผู้สนใจเริ่มทำงานวิจัยในปีงบประมาณ 2565 และแบ่งระยะ (Phase) ในการทำงานวิจัย ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือ R2R ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่แบบ C สำหรับกลุ่มงาน/ผู้สนใจเริ่มทำงานวิจัยในปีงบประมาณ 2565 และแบ่งระยะ (Phase) ในการทำงานวิจัย ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือ R2R ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 113KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย)
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย)
ขนาดไฟล์ 128KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ขนาดไฟล์ 108KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
ขนาดไฟล์ 38KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
ขนาดไฟล์ 149KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ขนาดไฟล์ 19KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
ขนาดไฟล์ 108KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
ขนาดไฟล์ 258KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารพัสดุ
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานบริหารพัสดุ
ขนาดไฟล์ 135KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 130KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 120KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์
ขนาดไฟล์ 21KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์
ขนาดไฟล์ 126KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 28KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 107KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน
ขนาดไฟล์ 28KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน
ขนาดไฟล์ 107KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
ขนาดไฟล์ 30KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function กลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
ขนาดไฟล์ 105KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Health literacy Premium Clinic ทุกกลุ่มวัย
ขนาดไฟล์ 25KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Health literacy Premium Clinic ทุกกลุ่มวัย
ขนาดไฟล์ 101KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center
ขนาดไฟล์ 106KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด Function ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)
ขนาดไฟล์ 35KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)
ขนาดไฟล์ 160KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร)
ขนาดไฟล์ 34KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร)
ขนาดไฟล์ 161KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)
ขนาดไฟล์ 132KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (GP , ทันตะ , เภสัช , ANC , Well Child , Wellness Center)
ขนาดไฟล์ 35KB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (GP , ทันตะ , เภสัช , ANC , Well Child , Wellness Center)
ขนาดไฟล์ 163KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานบริหารพัสดุ)
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (กลุ่มงานบริหารพัสดุ)
ขนาดไฟล์ 156KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน