คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM & KM ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดการความรู้ ปี 2565 (KM)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 27 รายการ
การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ของบุคลากรจากการเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) โดยกลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 12.68 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การไปนำเสนอผลงานวิชาการในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 5.80 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 409 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 5692 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานบริหารพัสดุ (1)
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานบริหารพัสดุ (2)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง (1)
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง (2)
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง (3)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 529 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน (1)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 8671 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน (2)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 342 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร (1)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 554 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร (2)
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 4300 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 1348 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 441 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM2565-กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย