คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการนำตนเองเชิงรุก (19 - 21 มกราคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ (21 - 22 ธันวาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระแะลการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย (20 ธันวาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 112 (15 - 17 ธันวาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการครั้งที่ 36 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 (14-17 ธันวาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 (13 - 15 ธันวาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนามและหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน พร้อมขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกลิ่น (1 - 3 ธันวาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงและหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (1 - 3 ธันวาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (24 - 26 พฤศจิกายน 2564)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมอนามัยและการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารบุคคล (15 - 17 พฤศจิกายน 2564)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) รุ่นที่ 3 (11 - 26 พฤศจิกายน 2564)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 113 (1/2565) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (8 - 10 มิถุนายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 (13 - 17 มิถุนายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปานครหลวง (25 พฤษภาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC.) การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง (29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย