คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานวิจัย / R2R

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มแม่และเด็ก

กลุ่มแม่และเด็ก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 24 รายการ
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการใช้สื่อคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเทคนิค MI ที่มีผลต่อสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการใช้สื่อคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับมารดาที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ เขตกรุงเทพมหานคร (นางสุภาพรรณ อยู่ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาพฤติกรรมหลังการส่งเสริมความรู้ผู้ปกครองในการลดใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อลดโลกร้อนในเด็ก 0-1 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (นางดวงประทีป ไตรสุรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้โปรแกรมเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (นางดวงหทัย เกตุทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร (นางจันทิรา นันทมงคลชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีด้วยเครื่องมือ DENVER II (นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสถานการณ์สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ ที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปี 2562-2563 (นายแพทย์กีรชัย ชัยมีศรีสุข นายแพทย์ชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาความรอบรู้ของผู้ปกครองใน เรื่อง ภาวะซีดของเด็กปฐมวัยที่มารับบริการส่งเสริมสุขภาพในคลินิกพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมเด็กสุขภาพดี สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (นายแพทย์สุรัตน์ สิรินนทกานต์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข))
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนารูปแบบคลิกนิกชุมชนอบอุ่นรอบรู้สุขภาพ (นางจันทิรา นันทมงคลชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) (Research Poster)
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพัฒนาคลินิกชุมชนอบอุ่นและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรอบรู้สุขภาพ (นางจันทิรา นันทมงคลชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวังคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างมีมาตรฐานและเท่าเทียม เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร (ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำรวจสถานการณ์การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูหลักในเขตเมือง (นางมณฑาทิพย์ เหตานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาความรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในภาวะที่มีการระบาดของโรคในหญิงตั้งครรภ์ และสามีที่มารับบริการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (แพทย์หญิงนิตยา อยู่ภักดี นายแพทย์ชำนาญการ) (บทคัดย่อ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (แพทย์หญิงวิยดา บุญเลื่อง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)) (บทคัดย่อ)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความชุกพาหะธาลัสซีเมียในคู่สมรสต่างด้าวที่มาฝากครรภ์ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพฯ (นางณัชชา หิริโอตัปปะ) (บทความวิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนารูปแบบการสอนโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร (นางสุมารีย์ เอกบุศย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจหาอายุเฉลี่ยของเด็กในการเลิกขวดนมและวิธีการของผู้ปกครองที่ใช้ในการเลิกขวดนมและวิธีการของผู้ปกครองที่ใช้ในการเลิกขวดนมในเด็กอายุ 1-4 ปีที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ทันตแพทย์สิทธิเดช สุขแสง ทันตแพทย์ชำนายการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปากสำหรับเด็ก (บทความวิจัย) (ทันตแพทย์หญิงปัทมา โพธิและคณะ)
ขนาดไฟล์ 8.47 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง (บทความวิจัย) (แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา)
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางสำหรับทันตบุคลากรเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสร้างเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านการแปรงฟันของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ คลินิกฝากครรภ์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนารูปแบบการประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย MCH Board ระดับจังหวัด (นางศิริพรรณ บุตรศรี)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ (บทคัดย่อ) (นางเกศรา ประเสริฐจิต)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการพัฒนากิจกรรมการพยาบาลการจัดการความปวดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์?อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ (บทคัดย่อ) (นางสาวพัชรา อาจอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การพัฒนาต้นแบบโรงเรียนรอบรู้สุขภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในโรงเรียนนำร่องระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
ขนาดไฟล์ 3.89 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร (ทพญ.จิราพร ไพศาลสินสุข ทันแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 269 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้สุขภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในโรงเรียนนำร่องระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) (Research Poster)
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พัฒนารูปแบบโรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ (ระยะที่ 1) (นางวิไล รัตนพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มวัยทำงาน

กลุ่มวัยทำงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
การเสริมสร้างความรอบรู้ในการจัดการเหตุรำคาญของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร (นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา พนักงานวัยทำงานตอนปลาย ในโรงแรมเขตกรุงเทพเหนือ (นายสามารถ อัครอุโฆษและคณะ) (บทความวิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาการประคบเย็นด้วยเจลเก็บรักษาอุณหภูมิในผู้ป่วยภายหลังศัลยกรรมช่องปาก (ทันตแพทย์สิทธิเดช สุขแสง) (Research Poster)
ขนาดไฟล์ 4.70 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสมรรถภาพทางกาย บุคลการกลุ่มภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (นายกรรณดนุ สาเขตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพิชิตอ้วนพิชิตพุงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 (นางพิกุล ศรีบุตรดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโครงการ”เข้าพรรษา ลดอ้วนสร้างบุญ: ได้บุญล้นใจ คนไทยลดอ้วน” ต่อดัชนีมวลกายและรอบเอวของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 (นางจาริณี ยศปัญญาและคณะ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ภาวะสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการณ์เขตเมือง กรณีศึกษา บริษัทแปซิฟิก อินเตอร์เทค นนทบุรี (บทคัดย่อ) (นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบองค์รวมและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (ดร.สุพิชชา วงค์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สถานการณ์ ปัญหาและแนวทางการพัฒนากลไกธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 3.16 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) กรณีศึกษาโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร (นางสาวเมธ์วดี นามจรัสเรืองศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์และอะเซทอลดีไฮด์ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล (นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) (บทคัดย่อ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้ส้วมในครัวเรือน กรณีศึกษา หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงร่ากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สายสนับสนุน

สายสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกผู้ป่วยนอก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (นางสาวอัจฉรา โพชะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (โดย นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 618 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปงานสารบรรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือราชการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริและคณะ) (Research Poster)
ขนาดไฟล์ 16.58 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย