คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

องค์ความรู้ควบคุมภายใน ปี 2565

องค์ความรู้ควบคุมภายใน ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สธ 0902.05-ว1807 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 4)
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0902.05-ว1775 คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ.0935.02-198 เเนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรกรมอนามัย ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 – 2565
ขนาดไฟล์ 25.46 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานควบคุมภายใน: กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561.pdf
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานควบคุมภายใน: นโยบาย คำสั่ง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของกรมอนามัย

นโยบาย คำสั่ง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
นโยบายมาตรการประหยัด กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายมาตรการประหยัด สถาบันพัฒนรสุขภาวะเขตเมือง ในการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 6.60 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 68-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 54-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 71-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานควบคุมภายใน: ความรู้อื่นๆ ที่จำเป็น

ความรู้อื่นๆ ที่จำเป็น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(E-book) คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf
ขนาดไฟล์ 5.84 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(E-book) ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf
ขนาดไฟล์ 20.35 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานควบคุมภายใน: ระเบียบ COVID-19

ระเบียบ COVID-19
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติวานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD-19).pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารบริหารให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห้งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 19.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พักในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 4.21 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมฯ covid-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19).pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอนุมัติลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการฟ้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานควบคุมภายใน: องค์ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

องค์ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19